Tin Tức - Tin Đảng bộ //doapedia.com:443/news/Tin-Dang-bo/ vi Wed, 17 Jun 2020 09:06:13 GMT Wed, 17 Jun 2020 09:06:13 GMT //doapedia.com:443/rss/ //doapedia.com:443/uploads/doi-tac-cienco1_f5660eda258c107b36d5e737d91bb636.jpg Tin Tức - Tin Đảng bộ //doapedia.com:443/news/Tin-Dang-bo/ 144 96 Tin Tức - Tin Đảng bộ //doapedia.com:443/news/Tin-Dang-bo/Dai-hoi-dai-bieu-Dang-bo-Tong-Cong-ty-xay-dung-cong-trinh-giao-thong-1-Cong-ty-CP-lan-thu-IV-nhiem-ky-2020-2025-thanh-cong-tot-dep-655/

Thực hiện kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày 06/12/2019 của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà Nội về việc tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội; 
Sáng ngày 12/6/2020, Đảng bộ Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự tham dự của 85 đại biểu chính thức, đại diện cho 411 đảng viên của Đảng bộ Tổng Công ty.

]]>
Wed, 17 Jun 2020 09:06:13 GMT
Tin Tức - Tin Đảng bộ //doapedia.com:443/news/Tin-Dang-bo/Hoi-nghi-so-ket-cong-tac-xay-dung-Dang-Quy-I-nam-2019-611/

Chiều ngày 25.4, Đảng bộ Tổng công ty XDCT giao thông 1 đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng Quý I năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2019.

]]>
Fri, 26 Apr 2019 10:04:05 GMT
Tin Tức - Tin Đảng bộ //doapedia.com:443/news/Tin-Dang-bo/Le-chuyen-giao-tiep-nhan-to-chuc-co-so-Dang-va-dang-vien-572/

Căn cứ Quyết định số 4586-QĐ/TU ngày 02/10/2018 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội; Thực hiện Công văn số 3212-CV/BTCTU ngày 05/10/2018 của Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội về việc chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.
Được sự nhất trí của Thành ủy, Chiều ngày 25/10/2018, tại Tòa nhà Cienco1, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty XDCT giao thông 1 - Công ty CP (CIENCO1) long trọng tổ chức Lễ chuyển giao - tiếp nhận tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

]]>
Fri, 26 Oct 2018 08:10:19 GMT
Tin Tức - Tin Đảng bộ //doapedia.com:443/news/Tin-Dang-bo/Hoi-nghi-so-ket-cong-tac-xay-dung-Dang-524/

Chiều ngày 2.8, Đảng bộ Tổng công ty XDCT giao thông 1 đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tam 6 tháng cuối năm 2018.

]]>
Mon, 6 Aug 2018 01:08:35 GMT
Tin Tức - Tin Đảng bộ //doapedia.com:443/news/Tin-Dang-bo/Hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-trien-khai-cac-Nghi-quyet-Trung-uong-7-Khoa-XII-520/

Sáng ngày 20/7/2018, Đảng ủy Tổng công ty XDCT giao thông 1 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty. 

]]>
Fri, 20 Jul 2018 09:07:54 GMT
Tin Tức - Tin Đảng bộ //doapedia.com:443/news/Tin-Dang-bo/Dai-hoi-Dang-bo-Tong-cong-ty-lan-thu-III-nhiem-ky-2015-2020-da-thanh-cong-tot-dep-221/ Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thực hiện Kế hoạch số 26 – KH/TU, ngày 10/7/2014 của Ban Thường vụ Thành uỷ về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Thực hiện Kế hoạch số 1094 - KH/ĐU, ngày 31/7/2014 của Đảng ủy TCT, Kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ, chi cơ sở trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tổng công ty.
]]>
Tue, 11 Aug 2015 00:08:03 GMT
Tin Tức - Tin Đảng bộ //doapedia.com:443/news/Tin-Dang-bo/Hoi-nghi-can-bo-chu-chot-de-thong-bao-nhanh-ket-qua-Hoi-nghi-lan-thu-9-Ban-Chap-hanh-Trung-uong-Dang-khoa-XI-va-thong-tin-thoi-su-ve-tinh-hinh-Bien-Dong-100/ Ngày 30/5/2014, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và thông tin thời sự về tình hình Biển Đông]]> Mon, 9 Jun 2014 02:06:40 GMT Tin Tức - Tin Đảng bộ //doapedia.com:443/news/Tin-Dang-bo/Hoi-nghi-truc-tuyen-Hoc-tap-quan-triet-Nghi-quyet-Trung-uong-8-Khoa-XI-44/ Sáng 23/11/2013, Bộ GTVT tổ chức Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI và triển khai các chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kết luận số 74-KL/TW.]]> Fri, 3 Jan 2014 02:01:32 GMT Tin Tức - Tin Đảng bộ //doapedia.com:443/news/Tin-Dang-bo/Thanh-uy-Ha-Noi-to-chuc-Hoi-nghi-can-bo-chu-chot-cua-Thanh-pho-hoc-tap-quan-triet-Nghi-quyet-Trung-uong-8-42/ Ngày 25/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Hội nghị được tổ chức trực tuyến với các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc.]]> Fri, 3 Jan 2014 02:01:27 GMT