Tin Tức - Xây dựng Cầu,đường sắt //doapedia.com:443/news/Xay-dung-Cau-duong-sat/ vi Tue, 18 Feb 2014 01:02:52 GMT Tue, 18 Feb 2014 01:02:52 GMT //doapedia.com:443/rss/ //doapedia.com:443/uploads/doi-tac-cienco1_f5660eda258c107b36d5e737d91bb636.jpg Tin Tức - Xây dựng Cầu,đường sắt //doapedia.com:443/news/Xay-dung-Cau-duong-sat/ 144 96 Tin Tức - Xây dựng Cầu,đường sắt //doapedia.com:443/news/Xay-dung-Cau-duong-sat/Khoi-cong-goi-thau-CP3B-du-an-nang-cao-an-toan-cau-duong-sat-HN-TP-Ho-Chi-Minh-72/ Ngày 17/2. tại công trường dự án cầu La Hai thuộc gói thầu CP3B dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt HN-TP Hồ Chí Minh, Đường sắt Việt Nam cùng đại diện liên danh nhà thầu TAISEI-MES-CIENCO1 làm lễ động thổ gói thầu]]> Tue, 18 Feb 2014 01:02:52 GMT